ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.3603/2007,π.δ. 131/2003, Ν.2251/1994, N.2472/1997)

1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1. Μέσω το διαδικτυακού τόπου, η About People παρέχει “υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας”, κατά την έννοια του π.δ. 131/2003 και σύμφωνα με το άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγματος και την σχετική ευρωπαϊκή κοινοτική υπηρεσία. Οι παρόντες όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί τόσο για τον “φορέα παροχής υπηρεσιών”, όσο και για τους “αποδέκτες των υπηρεσιών” / “χρήστες” του διαδικτυακού τόπου, καθώς με αυτούς εξειδικεύεται η εφαρμογή νομικά δεσμευτικών διατάξειων.

1.2. Μέσω του διαδικτυακού τόπου, ο φορέας παρέχει υπηρεσίας εξ αποστάσεως, κατά την έννοια του Ν.2251/1994. Για οποιαδήποτε αναγκαία επικοινωνία με τον φορέα, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:  info@aboutpeople.gr

2. YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.1. Η About People αποτελεί φορέα διεξαγωγής ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, στοχευμένης κατ’ εντολή παρακολούθησης και αποδελτίωσης διαδικτυακών δημοσιεύσεων καθώς και  υπηρεσιών επικοινωνίας.  Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου  παρέχεται μία γενική άδεια χρήσης προς το κοινό, ήτοι η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων και ανάγνωσης του περιεχομένου του, χωρίς το δικαίωμα αντιγραφής ή διαμοιρασμού, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ο ίδιος ο διαδικτυακός τρόπος παρέχει την σχετική τεχνική δυνατότητα.

2.2. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών – χρήστες του Διαδικτυακού τόπου, έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην διεξαγωγή ερευνών, είτε συμμετέχοντας στις ad hoc έρευνες, είτε εγγραφόμενοι σε πλατφόρμα (πάνελ) ομάδας, με δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνα κατόπιν επιλογής από την εταιρία. Στην δεύτερη περίπτωση υφίσταται η δυνατότητα παροχής ορισμένων προνομίων που καθορίζονται μονομερώς από τον φορέα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

2.3. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών – χρήστες του Διαδικτυακού τόπου ενημερώνουν  φόρμες με τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που ενδέχεται να ζητηθούν για τις ανάγκες της έρευνας. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από τον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και σύμφωνα με το εν γένει θεσμικό πλαίσιο, εσωτερικό και κοινοτικό, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζεται παρακάτω.

2.4. Κατά τον Ν.3603/2007, τα ελάχιστα στοιχεία που απατούνται για τη δημοσκόπηση είναι: α) το δείγμα, β) η μέθοδος συλλογής στοιχείων και γ) ο τρόπος καταγραφής της πρόθεσης ή της δήλωσης της δοθείας ψήφου (exit poll), δ) το ερωτηματολόγιο, ε) η ταυτότητα της δημοσκόπησης:

Ως δείγμα νοείται η αντιπροσωπευτική ομάδα πληθυσμού, η οποία επιλέγεται με χρήση στατιστικά αποδεκτών δειγματοληπτικών μεθόδων, ώστε τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν, να μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού.

Ως μέθοδος συλλογής στοιχείων νοείται ο τρόπος της συστηματικής συλλογής και αντικειμενικής καταγραφής και ανάλυσης, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους επιστημονικούς κανόνες, των απόψεων ενός επιλεγμένου αντιπροσωπευτικού δείγματος, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων, η οποία οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν στο σύνολο του αντιπροσωπευόμενου πληθυσμού.

Ως τρόπος καταγραφής της πρόθεσης ψήφου ή της δήλωσης της δοθείσας ψήφου νοείται η μέθοδος με την οποία αποτυπώνεται η δήλωση πρόθεσης ψήφου ή η δοθείσα ψήφος του ερωτώμενου. Η δήλωση πρόθεσης ψήφου ή η δήλωση της δοθείσας ψήφου καταγράφεται με τις επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, όπως αυτές αναφέρονται στους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ως ερωτηματολόγιο νοείται το σύνολο των ερωτήσεων, καθώς και η σειρά αυτών, όπως αυτές ακριβώς διατυπώνονται στους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση.

Ως ταυτότητα δημοσκόπησης νοούνται τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, καθώς και ο αριθμός εγγραφής των φορέων και επιχειρήσεων στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), εφόσον πρόκειται για δημοσκόπηση που έχει ανατεθεί από φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, από τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμούς, καθώς και από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

3.1. Η συμμετοχή στα πάνελ του φορέα επιτρέπεται κατόπιν ελεύθερης επιλογής εκ μέρους της εταιρίας. Αφορά πρόσωπα τα οποία είναι άνω των 18 ετών και σε κάθε περίπτωση δεν συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι του φορέα, καθώς και συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού.

3.2. Η συμμετοχή στα πάνελ δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση των αποδεκτών – χρηστών και, σε κάθε περίπτωση είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.

3.3.  Η συμμετοχή αφορά μόνο το συγκεκριμένο πάνελ για το οποίο ο αποδέκτης έχει επιλεγεί ή έχει εγγραφεί χωρίς ρητή αντίρρηση εκ μέρους του φορέα. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης για εγγραφή νέων μελών.

3.4. Η συμμετοχή στο πάνελ παρέχει δυνατότητα παροχών και προνομίων, συμπεριλαμβανομένων των κληρώσεων για δώρα που διοργανώνει ο φορέας. Ο φορέας επιφυλάσσεται για την προκήρυξη ειδικότερων όρων για την συμμετοχή και την απόκτηση της δυνατότητας για αυτές τις παροχές με νεότερες αναρτήσεις στον Διαδικτυακό Τόπο.

3.5. Η συμμετοχή στο πάνελ συνεπάγεται την ρητή αποδοχή της χρήσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αποδεκτών αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή πληροφοριών που σχετίζονται με δράσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του φορέα. Σε περίπτωση που ένας αποδέκτης αντιτάσσεται στην συγκεκριμένη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, έχει το δικαίωμα να το δηλώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ***.

3.6. Η ευθύνη του φορέα περιορίζεται στις διατάξεις των παρόντων όρωνχρήσης και δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση ή αποζημίωση για τυχόν έξοδα στα οποία ενδέχεται να προβούν οι συμμετέχονες στο πάνελ.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

4.1. Η ευχερής πλοήγηση στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την εγκατάσταση λογισμικού τύπου cookies για τα οποία οι αποδέκτες – χρήστες των υπηρεσιών ενημερώνονται και συγκατατίθενται ρητώς.

4.2. Tα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στις ad hoc έρευνες θα χρειαστεί να ενημερώσουν για ορισμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε ad hoc έρευνες συνεπάγεται την χορήγηση δημογραφικών στοιχείων (φύλο, ηλικία, τόπος κατοικίας), τα οποία στη συνέχεια ανωνυμοποιούνται και ως εκ τούτου, κατά την έννοια του Ν.2472/1997 δεν εμπίπτουν στην έννοια των “δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.

4.3. Τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο πάνελ θα χρειαστεί να παράσχουν ορισμένα πρόσθετα δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να δημιουργήσουν “λογαριασμό”, ορίζοντας τα ίδια ένα “όνομα χρήστη” (user name)  και “συνθηματικο” (password). Επιπλέον θα χρειαστεί να χορηγήσουν ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως τα ανωτέρω υπό 5.2., καθώς και να δηλώσουν την επιλογή ψήφου τους στις προηγούμενες εκλογές (ή και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, αντίστοιχα με το αντικείμενο έρευνας του πάνελ).

4.4. Τα πρόσωπα χορηγούν προς τον φορέα ρητή συγκατάθεση για την χρήση των εν λόγω στοιχείων, για σκοπούς που σχετίζονται με αποκλειστικά και μόνο με την έρευναμ και μόνο για τον χρόνο διεξαγωγής της, κατά την έννοια του Ν.2472/1997. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση προηγούμενης ενημέρωσής τους κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.2472/1997. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις έρευνες, ως υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν το δικαίωμα αντίρρησης, δηλαδή παύσης χρήσης των δεδομένων τους, κατά την έννοια του άρθρου  13 παρ. 1 του Ν.2472/1997, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα αντίρρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση *****. Εξυπακούεται ότι η διαγραφή των δεδομένων συνεπάγεται και λήξη της συμμετοχής στο πάνελ του προσώπου που υπέβαλε αντίρρησης.

4.5. Κατά το άρθρο 4 του Ν.2472/1997 ο φορέας υποχρεούται να επεξεργάζεται ακριβή δεδομένα, γεγονός που επιβάλλει στους συμμετέχοντες να δηλώνουν πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει αντιληπτό ότι αποδέκτης – χρήστης δεν τηρεί την προϋπόθεση της ακρίβειας των πληροφοριών, ο φορέας διαγράφει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τον συγκεκριμένο αποδέκτη, επί τη βάσει του άρθρου 4 του Ν.2472/1997.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

5.1. Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φορέα. Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι οι πληροφορίες που χορηγούν για την διεξαγωγή ερευνών δεν αποκλείουν την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών πληροφοριών επί των οποίων δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δυνάμει άλλων διατάξεων.

5.2. Η ειδική και πρωτότυπη διάρθρωση του Διαδικτυακού Τόπου υπάγει αυτόν στις διατάξεις περί προστασίας των βάσεων δεδομένων του Ν.2121/1993 και της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η εξαγωγή του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών και η επαναχρησιμοποίησή τους από έτερες ιστοσελίδες ή από μέσα ενημέρωσης χωρίς την προηγούμενη άδεια του φορέα, ως δικαιούχου της βάσης δεδομένων.

5.3. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι τα προϊόντα και έργα που παράγονται από τον φορέα διατίθεται έναντι αντιτίμου, επί τη βάσει σχετικών συμβατικών συμφωνιών, επί των οποίων οι αποδέκτες και χρήστες του διαδικτυακού τόπου δεν διαθέτουν δικαιώματα.

6. EΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

6.1. Η ευθύνη του φορέα για το περιεχόμενο που αναρτάται από αποδέκτες της υπηρεσίας (“φιλοξενία”) ορίζεται από το άρθρο 13 του π.δ. 131/2003. Συγκεκριμένα, η αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από έναν αποδέκτη δεν επιφέρει ευθύνη του φορέα για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από άιτηση του αποδέκτη, υπό τους όρους ότι: (α) ο φορέας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων και των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που η επεξεργασία τους αντίκειται στο άρθρο 4 του Ν.2472/1997) και (β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα ποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

6.2. Γενικότερα, για το περιεχόμενο που απλά αναμεταδίδεται από τον φορέα ή φιλοξενείται, κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου, ο φορέας δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

6.3. Ο φορέας διασφαλίζει την αμερόληπτη, αξιόπιστη και χωρίς επιρροές διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων τους. Ο φορέας είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση, τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν την έρευνα πεδίου υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και στο σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Ερευνητών (Interviewers Quality Control Scheme) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης καιΈρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR). Η επιλογή και η κατανομή του δείγματος γίνεται με βάση τις παραδεκτές, κατά τους κανόνες της στατιστικής επιστήμης, μεθόδους δειγματοληψίας και τα επίσημα δημογραφικά στοιχεία, όπως αυτά που τηρεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α.). Η συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία, διατήρηση, διάδοση ή δημοσιοποίηση από τον διενεργούντα τη δημοσκόπηση ή και από τα μέσα ενημέρωσης στοιχείων που αφορούν ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει. Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεως υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης για ένα (1) τουλάχιστον έτος. Στο ερωτηματολόγιο των δημοσκοπήσεων δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που περιέχουν μειωτικούς για την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια χαρακτηρισμούς για πρόσωπα ή φορείς, για τους οποίους ερωτώνται τα μέλη του αντιπροσωπευτικού δείγματος. Για τη συγχώνευση αποτελεσμάτων διαφορετικών εκλογικών δημοσκοπήσεων ή και τη με συγκριτικό τρόπο δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, που πραγματοποιούνται με διαφορετικές μεθόδους συλλογής στοιχείων, πρέπει να αναφέρεται σαφώς το πρόσωπο που τις πραγματοποίησε, η διαδικασία με την οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα, καθώς και οι μεθοδολογικοί περιορισμοί της σύγκρισης. Στη δημοσκόπηση  γίνεται μνεία εάν αυτή διενεργήθηκε με τη χρήση κάλπης ή όχι. Σύμφωνα με τον Ν.3603/2007, δημοσκοπήσεις οι οποίες διερευνούν την πρόθεση ψήφου με πανελλαδική αντιπροσώπευση, πρέπει να έχουν συνολικό δείγμα ίσο ή μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ατόμων. Υποαναλύσεις σε βάσεις κάτω των εκατό (100) ατόμων θεωρούνται ενδεικτικές. Απαγορεύεται η υποανάλυση βάσεων κάτω των εξήντα (60) ατόμων.

6.4. Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3603/2007, ο φορέας οφείλει να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του τα εξής στοιχεία για κάθε δημοσκόπηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων:

α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,

β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης,

γ) το σκοπό της δημοσκόπησης,

δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος,

ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,

στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων,

ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας,

η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων,

θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,

ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων,

ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος,

ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και

ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα επί των αποτελεσμάτων της.

7. ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

7.1. H λειτουργία του φορέα διέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας ESOMAR καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσονται από το διοικητικό του συμβούλιο.

7.2. Η καταγραφή των δηλώσεων των συμμετεχόντων στις έρευνες διεξάγεται με τις επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, όπως αυτές αναφέρονται στους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαφορές που τυχόν προκύψουν από την χρήση των παρεχόμενων από τον φορέα υπηρεσιών διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οι αποδέκτες συνομολογούν ότι αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να προσθέτει ή να αποσύρει όρους από τους παρόντες Όρους  με προηγούμενη εύλογη ειδοποίηση προς τα μέλη. Η ενημέρωση σε καταχωρημένους χρήστες θα διενεργηθεί  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν αλλαγές και οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα καταχωρηθούν επίσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

Banner