ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η παρούσα πλατφόρμα (εφεξής «Πλατφόρμα») της εταιρείας με την επωνυμία, «ABOUTPEOPLE RESEARCH AND DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ABOUTPEOPLE Α.Ε.». με έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 69, ΑΦΜ 800697986 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ.ΓΕΜΗ 137060703000 και νόμιμο εκπρόσωπο τον Πέτρο Ιωαννίδη του Χαραλάμπους (εφεξής «η Εταιρεία»), διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης:

1.Σκοπός της Eταιρείας είναι:
α)Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων,
β)Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας,
γ)Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων,
δ)Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τον παραπάνω σκοπό της Εταιρείας.

2.Τους παρόντες όρους με μόνη την επίσκεψη και χρήση θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί. Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο. Η Εταιρεία προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων Χρήσης προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση της Πλατφόρμας και, παρακαλούμε, ενημερώστε μας. Η επικοινωνία με την Εταιρεία γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες). Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.

3.Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι ή/και ανήλικοι άνω των 16 ετών. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες κάτω των 16 ετών δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι ή άνω των 16 ετών, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και τεκμαίρεται η συναίνεση των γονέων τους.

4.Οποιαδήποτε αναφορά στην Πλατφόρμα σε παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες δεν συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης. Οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας.

5.Η χρήση της Πλατφόρμας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τον Νόμο και τα χρηστά ήθη, χωρίς να περιορίζεται ή να εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή να μεταβάλλουν ή αλλοιώσουν το περιεχόμενό του, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, την αρχιτεκτονική του ή την εν γένει διάταξή του. Ο χρήστης της Πλατφόρμας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

6.Εάν η Εταιρεία παραχωρήσει στην Πλατφόρμα τη χρήση «ονόματος χρήστη» (user name) και «κωδικού χρήστη» (password), οι χρήστες οφείλουν να τα τηρούν μυστικά και να μην τα αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Οφείλουν δε να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτο.

7.Τα περιεχόμενα στην Πλατφόρμα (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) καθώς επίσης και το ίδιο στην Πλατφόρμα στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.

8.Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Πλατφόρμας, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

9.Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Κάθε χρήση αυτών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. Καμία αναφορά στην Πλατφόρμα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σχετικά με τα λογότυπα που αναφέρονται ανωτέρω.

10.Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Πλατφόρμας μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11.Η επίσκεψη και χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την πρόσβασή στο διαδίκτυο με αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες του χρήστη. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο η πρόσβαση αυτή είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

12. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας του υπολογιστή του, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του από ιούς, malware κ.λπ. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμποδίζει την εξάπλωση ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας τα τεχνικά εκείνα μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Ωστόσο, δεδομένης της δομής του διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Ακολούθως, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τα δεδομένα του πριν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του χρήστη για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής του χρήστη στην Πλατφόρμα ή από επέμβαση τρίτων.

13.Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

14.Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

15.Μέσω της Πλατφόρμας μας έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγει η εταιρεία μας.
Οι έρευνές μας απευθύνεται σε ενήλικες και ανηλίκους άνω των 16 ετών. Η Εταιρεία δεν θα αποδεχθεί τη συμμετοχή, εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο κάτω των 16 ετών. Αυτό, όμως, δεν είναι συνήθως ευχερές, εξ ου και τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των προσώπων που τους αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με το νόμο.
Η συμμετοχή στις έρευνες γίνεται ως εξής :
Ως Εγγεγραμμένος χρήστης: καταχωρίζετε άπαξ τα απαιτούμενα στοιχεία, ένα όνομα χρήστη (user name) και μυστικό κωδικό (password) για τη δημιουργία λογαριασμού και τη συμμετοχή σε έρευνες. Έχετε δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας. Οφείλετε να διατηρείτε μυστικό το password σας και αν τυχόν αυτό διαρρεύσει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία.
Ως μη Εγγεγραμμένος χρήστης: λαμβάνετε ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής στις έρευνες μας μέσω χορηγούμενων αναρτήσεων στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω newsletter ένα έχετε εγγραφεί σε αυτό. Πατώντας στον σύνδεσμο των αναρτήσεων ή των newsletter μεταφέρεστε σε ξεχωριστό περιβάλλον όπου μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα.

16.Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.

Banner