ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ABOUTPEOPLE RESEARCH & DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ABOUTPEOPLE A.E.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 69, διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνισμούς με κλήρωση (εφεξής οι «διαγωνισμοί»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω των οποίων διανέμονται στους νικητές τα ανά διαγωνισμό οριζόμενα δώρα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της διοργανώτριας εταιρείας. Η ημερομηνία κλήρωσης, τα δώρα και οι νικητές των διαγωνισμών θα δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο (site) της διοργανώτριας εταιρείας. Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση των διαγωνισμών από το site της διοργανώτριας εταιρείας, καθώς και από newsletter και social media.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις ποσοτικές έρευνες της διοργανώτριας εταιρείας και έχουν γνωστοποιήσει στην διοργανώτρια εταιρεία το email τους, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους, διαθέσιμους στο site της διοργανώτριας εταιρείας aboutpeople.gr. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και, στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.
Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας, τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

3. Οι διαγωνισμοί διενεργούνται με κλήρωση στην έδρα της διοργανώτριας εταιρείας στις ημερομηνίες που ορίζονται κάθε φορά και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της διοργανώτριας εταιρείας. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στην ηλεκτρονική διεύθυνση aboutpeople.gr/κληρώσεις, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της. Η κλήρωση γίνεται με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα τυχαίας επιλογής και από αυτήν αναδεικνύονται κάθε φορά οι ανά περίπτωση αριθμητικά προβλεπόμενοι νικητές και οι αναπληρωματικοί τους.

4. Οι νικητές των διαγωνισμών θα ενημερώνονται γραπτώς, μέσω του email που είχαν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στην ποσοτική έρευνα και υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Εάν οι νικητές δεν απαντήσουν στο email της διοργανώτριας εταιρείας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί τους και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς.

5. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιμέρους στοιχεία των δώρων, π.χ. χρώμα, μορφή κ.λπ. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της διοργανώτριας εταιρείας, η ευθύνη της οποίας εξαντλείται στην παράδοση αυτών. Τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές στη δηλωθείσα από τους ίδιους ταχυδρομική τους διεύθυνση και παραλαμβάνονται από αυτούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του δώρου.

6. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των Δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα Δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι τυχεροί.

7. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.

8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστότοπό της για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

9. Η διοργανώτρια εταιρεία θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα αναγκαία για την εκτέλεση των εν θέματι συναλλαγών προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία θα τηρούνται στην έδρα της Βασιλίσσης Σοφίας 69, Αθήνα, τηλ. 210 3217053, dpo info@aboutpeople.gr. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας που έχουν σχέση με τις εν θέματι συναλλαγές, για την οποία παρέχεται η συναίνεση των συμμετεχόντων και τρίτοι που χρησιμοποιούνται από τη διοργανώτρια εταιρεία ως εκτελούντες την επεξεργασία για την από μέρους της διοργανώτριας εταιρείας εκτέλεση των εν θέματι συναλλαγών ή για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς συλλογής των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και εν συνεχεία για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας εταιρείας ή/και νομίμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων των συμμετεχόντων ή της διοργανώτριας εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη διοργανώτρια εταιρεία, όπως παραπάνω αναγράφεται, για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

10. Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στους ανωτέρω διαγωνισμούς δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του site και των social media της διοργανώτριας εταιρείας. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης του στην ιστοσελίδα και τα social media της διοργανώτριας εταιρείας.

11. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η διοργανώτρια εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό.

12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι αναληθές (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και την απόδοση του δώρου στους νικητές, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται και αυτή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τους διαγωνισμούς με κλήρωση διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου των διαγωνισμών και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους διαγωνισμούς, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη τους, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

14. Οι παρόντες όροι των διαγωνισμών έχουν αποκλειστική ισχύ και καταργούν τυχόν παλαιότερους. Έχουν αναρτηθεί στο link: aboutpeople.gr/όροι-κλήρωσης. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

Banner