ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει πως η εταιρεία με την επωνυμία «ABOUTPEOPLE RESEARCH AND DATA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ABOUTPEOPLE A.E» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 69, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πέτρο Ιωαννίδη του Χαραλάμπους (εφεξής «η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής «Πλατφόρμα»). Για εμάς, στην Εταιρεία, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προτεραιότητα και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ιδίως με αυτές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και μπορεί να σχετιστεί με αυτό και να το ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα (όπως μέσω αναφοράς σε όνομα, αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aboutpeople.gr και στο τηλέφωνο: 210 321 7053. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους

3. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Με την είσοδό σας στην Πλατφόρμα, συλλέγουμε τα κατωτέρω δεδομένα, τα οποία μας είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της:
– Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPAddress).
– Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.
– Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (GreenwichMeanTime – GMT)
– Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
– Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
– Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
– Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
– Περιηγητής
– Λειτουργικό σύστημα
– Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
Εάν συμμετέχετε σε κάποια έρευνά μας συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε ως απάντηση ανάλογα με το είδος της έρευνας ενδεικτικά:
– Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες
– Δεδομένα που αφορούν σε πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή απόψεις για κοινωνικά, επιστημονικά, οικονομικό πολιτικά θέματα.
– Δεδομένα όπως φύλο και ηλικία κ.α

• Έρευνες σταθερού δείγματος
Όταν εκδηλώνετε τη βούλησή σας να συμμετέχετε σε έρευνα με σταθερό δείγμα (συμμετοχή σε panel), η οποία διεξάγεται στην Πλατφόρμα, συλλέγουμε με τη συναίνεσή σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία εσείς μας υποβάλλετε όπως όνομα, επίθετο, φύλο, διαμονή, εκπαίδευση, εκλογική περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας, η οποία παρέχεται με την επιλογή (μέσω ειδικού «κλικ» στη φόρμα εγγραφής μέλους) συμφωνίας με την παρούσα ενημέρωση- πολιτική προστασίας δεδομένων στον Ιστότοπο. Με τη συμμετοχή στην έρευνα λαμβάνετε μέρος σε κλήρωση για λήψη δώρων. Τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης ανακοινώνονται στα social media της Εταιρείας καθώς και στις διαδικτυακές της εφαρμογές. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας, η οποία παρέχεται με την επιλογή (μέσω ειδικού «κλικ» στη φόρμα εγγραφής μέλους).

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ. Εάν πραγματοποιηθεί τέτοια επεξεργασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ειδοποιηθείτε χωριστά.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους. Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (κυρίως) :
• για στατιστικούς σκοπούς και αναλύσεις.
• για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών.
• στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ερευνών με σταθερό δείγμα (panel) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ασύμβατη με τους ανωτέρω σκοπούς.

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
H ABOUTPEOPLE λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε έναν ασφαλή server ο οποίος χρησιμοποιεί αυστηρά πρωτόκολλα για να παρέχει περιορισμένη και διαβαθμισμένη πρόσβαση (αρχή need-to-know) σε υπαλλήλους που είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία να επεξεργάζονται δεδομένα αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Σε περιπτώσεις που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε συνεργάτες για τη διεξαγωγή κάποιου έργου, απαιτούμε να έχουν τα αντίστοιχα τεχνικά μέτρα.

7. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων.
Η ABOUT PEOPLE διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση τον αρχικό σκοπό της έρευνας για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο). Σε κάθε περίπτωση προβαίνουμε σε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε το ζητήσετε.

8. Δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του GDPR.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
• Δικαίωμα στην διόρθωση ανακριβών πληροφοριών ή/και στην επικαιροποίηση αυτών
• Δικαίωμα διαγραφής των παραπάνω δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”)
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
• Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία.

γ. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.
Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική, για παράδειγμα προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών. Η αναμορφωμένη πολιτική θα αναρτάται στην Πλατφόρμα και σε περίπτωση που, λόγω σημαντικών αλλαγών, απαιτείται η συναίνεσή σας, θα σας ειδοποιούμε σχετικά.

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν την πολιτική απορρήτου πρέπει να εξετάζονται υπό τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επιπρόσθετα η ABOUTPEOPLE είναι μέλος της ESOMAR (www.esomar.org) και του ΠΕΣΣ / ΣΕΔΕΑ και τηρεί ως οφείλει τους αντίστοιχους κώδικες δεοντολογίας.

Τελευταία ενημέρωση: Αθήνα 24 Αυγούστου 2023

Banner